ODDĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

 • Studie proveditelnosti
 • Vizualizace a 3D návrhy
 • Dokumentace pro územní řízení
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Statické návrhy a posouzení

ODDĚLENÍ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ

 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Dokumentace pro uvádění do provozu
 • Potrubní systémy
 • Technologické rozvody

ODDĚLENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Výpočet intenzity osvětlení
 • Analýza rizika pro vnější systém ochrany před bleskem
 • Protokol o určení vnějších vlivů

STŘEDISKO T. I. CENTRUM

 • Technicko- ekonomické analýzy, projektové práce a koordinační činnosti při přípravě a realizaci převážně technologických staveb v energetice, teplárenství  
 • Technologie dopravy, úpravy a skladování sypkých hmot a kalů a manipulace se surovinami v nakládání s vedlejšími energetickými produkty, alternativními palivy
 • Zabezpečení technologických procesů v energetice  (vč. bioplynu a alternativních paliv)
  odpopelňování a odsiřování elektráren a tepláren

ODDĚLENÍ 3D SKENOVÁNÍ

 • Skenování interiérů a exteriérů pomocí 3D skeneru Trimble X7
 • Naskenování mračna bodů
 • Úprava mračna bodů dle potřeby - obarvení reálnými barvami, ořezání, zředění bodů, export ve zvoleném formátu (E57, rcp, ..) a další
 • Natáčení 360° videí ve formátu 4K

SLUŽBY V OBLASTI PRŮMYSLOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB

 • Kompletní projekty staveb na klíč - průmyslové stavby, občanské stavby, inženýrské stavby
 • Architektonické návrhy staveb
 • Projektování v BIM
 • 3D modely
 • Energetické průkazy budov
 • Stanovení vnějších vlivů
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Výběr zhotovitele
 • Výkon autorského a technického dozoru staveb
 • Inženýrská činnost - obstarání územního rozhodnutí, stavebního povolení, obstarání zkušebního provozu, kolaudace staveb   

SLUŽBY V OBLASTI ENERGETIKY A TEPLÁRENSTVÍ

Projektování technologických celků s možností zajištění dodávek v oblastech:

 • Ekologizační opatření – snížení emisí prachu, síry, dusíku a rtuti
 • Změny palivové základny – využití biomasy, bio oleje
 • FVE – zejména na střechách průmyslových objektů včetně vyřízení dotace
 • Strojoven parních turbín a plynových turbín
 • Výměníkových stanic
 • Kompresorových stanic
 • Čerpacích stanic
 • Potrubních systémů
 • Plynových kotelen
 • Okruhů chlazení

SLUŽBY V OBLASTI FOTOVOLTAICKÉ ENERGETIKY

Fotovoltaická elektrárna, Letkov, ČR

 • Celkový instalovaný výkon 10 MW
 • Do distribuční sítě připojena 12/ 2010
 • Instalované fotovoltaické panely - SOLARFUN SF 220-30-P (poly), měniče SOLARMAX 27x 300C, 9 x 100C
 • Datová komunikace - technologie MaxWeb
 • Zajišťování správy a vyhodnocování provozu